Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie ośrodka w roku 2024

Dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie ośrodka w roku 2024

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa w roku 2024

Gmina Wierzchosławice w roku 2024 otrzymała dotację – środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 98 245, 00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej),   w tym kwotę:

 –76 249,00zł (słownie siedemdziesiąt sześć  tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć  złotych ) – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

–  21 996,00zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,   w   tym kontynuacje projektów z roku 2023. 

  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Data podpisania umowy: marzec 2024r 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content