Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Prace społecznie-użyteczne

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłaca osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu.  Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania prac społecznie użytecznych (dotyczy to również nieobecności udokumentowanej). Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne. Refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania w Gminie Wierzchosławice  – tel. 14 631 90 47 

Może Cię zainteresuje

Skip to content