Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
  1. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 5. świadczenie rodzicielskie.

W przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kryterium wynosi 1922 zł., a w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy kryterium wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty. 674 zł

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Osoby mająca prawo do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się o następujące dodatki:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

(Wniosek i załączniki do wniosków składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym,  podpisem elektronicznym albo  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

(okres zasiłkowy 2022/2023 trwa od 01.11.2022r. do 31.10.2023r. rokiem bazowy jest rok 2021)

(okres zasiłkowy 2023/2024 trwa od 01.11.2023r. do 31.10.2024r. rokiem bazowy jest rok 2022)

 

Wzory wniosków dostępne są Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach Świadczenia Rodzinne 33-122 Wierzchosławice 550 lub znajdują się do pobrania :

na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Aktualne informacje dot. świadczeń rodzinnych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

Obowiązujące akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne

Skip to content