Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu ” na lata 2024– 2028

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 54 103,00 zł.

Strategicznym celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu GOPS udziela wsparcia osobom spełniającym warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1552,00 zł, a w przypadku rodziny 1200,00 zł na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 80% i ze środków własnych gminy Wierzchosławice w wysokości 20%.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2024r. ogółem: 67 628,75 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 13 525, 75 zł,

natomiast dotacja z budżetu państwa: 54 103,00 zł.

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content