Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

SENIOR+ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 30 642,26 zł dla Gminy Wierzchosławice.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 –

Klubu Senior +” w Wierzchosławicach.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 44,50 % i ze środków własnych gminy Wierzchosławice w wysokości 55,50 %.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021 r. ogółem: 68 859,01 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 38 216, 75 zł,

Natomiast dotacja z budżetu państwa: 30 642,26 zł.

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej . Klub Senior + w Wierzchosławicach funkcjonuje w Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 696, 33-122 Wierzchosławice – 40 h/tygodniowo w oparciu o zapisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” został utworzony jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr VII/121/2019 Rady Gminy Wierzchosławice. Klub Senior jest miejscem spotkań, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy Wierzchosławice. W ramach działalności klubu organizowane są m.in. wieczory poezji, wieczory gier planszowych, konkursy oraz przekazywanie sobie nawzajem posiadanych umiejętności np. pieczenie ciast, gra w szachy, układanie puzzli, rozwiązywanie sudoku, krzyżówek, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych, zajęcia ruchowe zajęcia plastyczne z elementami decupaqe.

Uczestnikami zajęć są osoby w wieku 60+ , nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Gminy Wierzchosławice

Klub Seniora  przeznaczony jest na 20 miejsc.

Wierzchosławice WP-III.9421.15.50.2021 umowa moduł II-sig-sig

Skip to content