Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu ” w 2022r

                   Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu

                                                  „ Posiłek w szkole i domu ” w 2022r.

                                                                                         

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 50 016,00 zł.

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu GOPS udziela wsparcia osobom spełniającym warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 80% i ze środków własnych gminy Wierzchosławice w wysokości 20%.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2022r. ogółem: 62 520,00 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 12 504, 00 zł,

natomiast dotacja z budżetu państwa: 50 016,00 zł.

Aneksem nr 1/2022 z dnia 14 czerwca 2022r dokonano zmian, na realizację zadania przeznaczono 91 267,50zł

środki własne gminy wyniosą : 18 253,50zł

dotacja z budżetu państwa   :    73 014.00zł

Aneksem nr 2/2022 z dnia 26 sierpień 2022r dokonano zmian, na realizację zadania przeznaczono 135 258,75 zł

środki własne gminy wyniosą: 27 051,75zł

dotacja z budżetu państwa : 108 207,00 zł


Skip to content