Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

 

Dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie ośrodka w roku 2023

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa w roku 2023

Gmina Wierzchosławice w roku 2023 otrzymała dotację – środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 102 208, 00 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście osiem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej),   w tym kwotę:

 –80 535,00zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych ) – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

–  21 673,00zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote) – na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,       w   tym kontynuacje projektów z roku 2022. 

  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie ośrodka

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa 

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację – środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 022 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Skip to content