Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu ” na lata 2019 – 2023

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu ” na lata 2019 – 2023

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ 

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023

Może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1552,00 zł, a w przypadku rodziny 1200,00 zł na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 264 z dnia 30 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. .

Program ten zapewnia pomoc w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby/rodziny zainteresowane, pozostające w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, spełniające przesłanki kwalifikujące do otrzymania pomocy w celu skorzystania z świadczenia proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach (pokój nr 49,51,52).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni również telefonicznie:

tel. 14 631-90-29 lub 14 631-90-47

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2023r. ogółem: 67 628,75 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 13 525, 75 zł,

natomiast dotacja z budżetu państwa: 54 103,00 zł.

 

Zmiana wysokości dotacji zgodnie z  Aneksem do umowy Nr2/2023

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2023r. ogółem: 115 353,75 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 23 070, 75 zł,

natomiast dotacja z budżetu państwa: 92 283,00 zł.

 

 

Może Cię zainteresuje

Skip to content