Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu ” w 2021r.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ W WYSOKOŚCI 73 942,00 zł dla Gminy Wierzchosławice. 

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu GOPS udziela wsparcia osobom spełniającym warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 80% i ze środków własnych gminy Wierzchosławice w wysokości 20%.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021r. ogółem: 92 427,50 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 18 486,00 zł,

Natomiast dotacja z budżetu państwa: 73 942,00 zł.

 

Aneksem nr 1/2021 z dnia 28.06.2021r. do umowy z dnia 1 luty 2021r w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 78 902,00 zł.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021r. ogółem: 98 627,50 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 19 725,50 zł,

Natomiast dotacja z budżetu państwa: 78 902,00 zł.

 

Aneksem nr 2/2021 z dnia 22 września 2021r. do umowy nr 1/2021 z 1 lutego 2021r zmienionej aneksem nr 1/2021 z 28 czerwca 2021 w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom    jej potrzebującym

została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 108 207,00 zł.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021r. ogółem: 135 259,00 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 27 052,00 zł,

Natomiast dotacja z budżetu państwa: 108 207,00 zł.

Skip to content