Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Zasady udzielania pomocy społecznej

Zasady udzielania pomocy społecznej

  1. Ośrodek – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – realizuje pomoc mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

    Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej,  jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,  przysługuje:
  3. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  4. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawana jest  po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych  od dnia powzięcia wiadomości konieczności  jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego  wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.
  5. Obowiązki osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej:

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria dochodowe oraz  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 0d 01.01.2022 roku wynoszą: kryteria dochodowe:

kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –  345 zł. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Skip to content