Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Podstawowe informacje o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Marcelina Bryl

  1. Formy udzielanej pomocy:
   1. Pomoc społeczna:

    • zasiłek stały,
    • zasiłek okresowy,
    • zasiłek celowy,
    • specjalny zasiłek celowy,
    • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
    • pomoc dla rodzin zastępczych,
    • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
    • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
    • dodatek mieszkaniowy.
   2. Świadczenia rodzinne:

    • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
    • świadczenia opiekuńcze,
    • zasiłek pielęgnacyjny,
    • specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
    • świadczenie pielęgnacyjne;
    • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
    • świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
    • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
    • świadczenie rodzicielskie.
   3. Zasiłek dla opiekuna.

    • Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Za życiem).
    • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
    • Od 1 stycznia 2022r., organem właściwym w sprawie świadczenia wychowawczego 500 + będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jedyną formą wniesienia wniosku jest złożenia go w postaci elektronicznej. W sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z wniosków, złożonych do 31 grudnia 2021r. wyłącznie, właściwy dla rozpatrywania takich wniosków oraz wypłaty (do 31 maja 2022r.) świadczenia nadal będzie Wójt Gminy Wierzchosławice.
  2. Świadczenia niepieniężne:

   • Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
   • Sprawienie pogrzebu,
   • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna,
   • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
   • W Gminie Wierzchosławice od stycznia 2020 roku funkcjonuje ośrodek wsparcia „Klub Senior +”, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
   • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu – w ramach programu „Czyste Powietrze”, może złożyć w tut. Ośrodku wniosek z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach jest możliwy za pomocą:
– telefonu: nr (14) 631-90-28
– poczty elektronicznej: gops@wierzchoslawice.pl
– elektronicznej skrzynki podawczej: Profil ePUAP
– kontaktu korespondencyjnego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 33-122 Wierzchosławice 550

Skip to content