Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł).

Pomocy  udziela się w szczególności:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom  samotnym,  w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

– w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

014 631-90-29 oraz 014 631-90-47

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content