Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 – diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wierzchosławice

Informacja o programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wierzchosławice

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu  pn.  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, o zamiarze przystąpienia jednostki do realizacji w/w Programu.

Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w dwóch formach:

1.     świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w ośrodku wsparcia,

c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego

d) w formie dziennej,

e) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

f) w przypadku braku możliwości realizacji opieki w miejscach wskazanych powyżej istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo- mieszkalnym pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami przez placówkę,

g) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub

h) realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

 

2.     świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

 • a) za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

 • b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ( z wyłączeniem dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności),

 • c) w ośrodku wsparcia,

 • d) w rodzinnym domu pomocy,

 •  f) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

 • g) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • h) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • i) w przypadku braku możliwości realizacji opieki w miejscach wskazanych powyżej istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami przez placówkę,

 • j) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej w roku 2024:

 • w ramach pobytu dziennego max. 240 godzin,

 • w ramach pobytu całodobowego max. 14 dni.
   

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

 

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są:

–  o złożenie  osobiście  druku zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w terminie do dnia 13 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu)

lub wysłanie druku zgłoszenia na adres: gops@swierzchoslawice.pl

karta-zgloszenia-do-programu-


 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 14631-90-29 , lub 798 584 166 w godzinach pracy Ośrodka.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem. 

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

Może Cię zainteresuje

DZIEŃ RODZINY

Wójt Gminy Wierzchosławice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach wraz

Skip to content